MRAT sistemos modelis

1. Įžanga

Įmonių UAB „Eko Rivi“, UAB „Ernst&Young Baltic“, Ernst&Young (Danija) ir advokatų kontoros Jurevičius, Balčiūnas & Partneriai konsorciumas kartu su subkontraktoriais Vestforbraending ir Hill&Knowlton laimėjo konkursą projektui Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui.

Įgyvendinant šį projektą bus paruošti strateginiai dokumentai, reikalingi Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklai ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos sėkmingai plėtrai – verslo planas, procedūrų vadovas, apskrities ir savivaldybių atliekų tvarkymo planai, aplinkos vadybos sistemos modelis.

Visų minėtų dokumentų, taip pat ir kitų, kurie bus paruošti projekto rėmuose (tarifų sistemos ataskaita, visuomenės informavimo kampanijos programa, savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių šablonas) parengimui reikia nustatyti pagrindinius busimos Regioninės atliekų tvarkymo sistemos elementus (pagrindinius srautus, dalyvius, technines priemones) bei santykius tarp šių elementų, kitaip kalbant – sukūrti sistemos modelį.

Taigi, šio dokumento tikslas – aprašyti kuriamos Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos (toliau – Sistema) modelį.

Kuriant šį modelį buvo laikomasi šių pagrindinių principų:

 • Atliekų tvarkymo politikos įgyvendinimo užtikrinimas;
 • Sistemos efektyvumas ir patrauklumas plačiajai visuomenei;
 • Sistemos ekonominis gyvybingumas.

Svarbu jau pačioje Sistemos vystymo pradžioje visoms suinteresuotoms šalims (Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui, savivaldybių atstovams, dabartiniams atliekų surinkimo opetaroriams bei Marijampolės apskrities gyveventojams) sutarti dėl būsimos Sistemos pagrindinių veikimo principų, žinoti jų privalumus bei trūkumus.

Sistemos modelyje atspindėti du pagrindiniai srautų tipai:

 • Atliekų srautai tarp Sistemos dalyvių bei srautai į / iš Sistemos;
 • Pinigų srautai tarp Sistemos dalyvių bei srautai į / iš Sistemos.

Taip pat modelyje aprašytos pagrindinės Sistemos dalyvių funkcijos bei aiškiai apibrėžtos Sistemos ribos bei santykiai su kitoms sistemomis bei organizacijomis.

2. Atliekų srautai modelyje

Atliekų gamintojai (turėtojai)

Atliekų turėtojai suskirstyti į dvi grupes:
1. Namų ūkiai;
2. Įmonės ir organizacijos;

Atliekų srautai

Pagal atliekų atsiradimo kilmę atliekos suskirstytos į du atskirus srautus:
 • buitinės atliekos– susidarančios namų ūkiuose atliekos;
 • komercinės atliekos – atliekos savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas, bet susidarančios įmonėse ir organizacijose.

Buitinių ir komercinių atliekų srautai sudaro komunalinių atliekų srautą, kuris papildomai suskirstytas į grupes (pagal atliekų patekimą į atskirus atliekų tvarkymo įrenginius/sistemas):

 • po pirminio rūšiavimo likusi atliekų frakcijaatliekos surenkamos per konteinerinę komunalinių atliekų surinkimo sistemą ir nuvežamos į sąvartyną;
 • antrinės žaliavos (popierius ir kartonas, stiklas, plastikas ir kt.) – perdirbti tinkamos atliekos, surenkamos per antrinių žaliavų surinkimo sistemą, perduodamos tvarkyti atliekas perdirbančioms įmonėms;
 • specifinės atliekos (didžiosios, statybų ir griovimo darbų atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos ir kt.) – atliekos surenkamos didžiųjų atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelėse (DASRA), kur yra laikinai saugojamos, vėliau atliekos arba perduodamos atliekų perdirbimo įmonėms, arba nuvežamos į pavojingų atliekų tvarkymo įrenginius, arba nuvežamos į sąvartyną (priklausomai nuo atliekų kilmės ir jų sutvarkymo/panaudojimo galimybių).

Atliekų surinkimo operatorius (ASO)

Visos komunalinės atliekos yra surenkamos ir apdorojamos atliekų surinkimo sistemos operatoriaus (operatorių).

ASO funkcijos yra:

surenkant komunalines atliekas (po rūšiavimo likusi atliekų frakcija):
 • buitinių atliekų konteinerių statymas nustatytose vietose daugiabučių namų kiemuose, aprūpinimas konteineriais privačių namų valdų gyventojus bei įmones ir organizacijas;
 • atliekų periodinis surinkimas ir transportavimas;
 • atliekų perdavimas naujojo regioninio sąvartyno operatoriui (RSO).
surenkant antrines žaliavas (popierius ir kartonas, stiklas, plastikas ir kt.):
 • specialių antrinių žaliavų konteinerių grupių statymas nustatytose vietose;
 • antrinių žaliavų periodinis surinkimas ir transportavimas;
 • pirminis perdirbamų atliekų apdorojimas ir/ar pakavimas specialiose perdirbimo aikštelėse;
 • atliekų pardavimas antrinių žaliavų perdirbimo įmonėms (AŽPĮ).
surenkant specifines atliekas DASR aikštelėse:
 • atliekų priėmimas;
 • antrinių žaliavų priėmimas;
 • pirminis atliekų apdorojimas (atskyrimas, išardymas) ir rūšiavimas;
 • laikinas pavojingų atliekų saugojimas;
 • atliekų transportavimas į perdirbimo / tvarkymo įrenginius;
 • atliekų transportavimas į regioninį sąvartyną (maža atliekų dalis);
 • pavojingų atliekų transportavimas į pavojingų atliekų tvarkymo įrenginius.

Regioninio sąvartyno operatorius (RSO)

RSO funkcijos yra:
 • komunalinių atliekų priėmimas iš ASO;
 • komunalinių atliekų priėmimas iš gyventojų (ypatingais atvejais);
 • atliekų priėmimas iš pramoninių teršėjų (tik atliekos, kurios atitinka atliekų šalinimo komunalinių atliekų sąvartynuose kriterijus);
 • atliekų registravimas;
 • laidojimas sąvartyne;
 • biodujų gamyba;
 • kompostavimas (nuo 2014 metų);
 • filtrato surinkimas bei apdorojimas.

Žaliųjų atliekų surinkimo sistema (ŽASS)

Sistemos modelyje iki 2014 metų (žr. 1 priedą), į atskirą srautą išskirtos žaliosios atliekos, kurių tvarkymas gali būti vykdomas nuo pat Sistemos veiklos pradžios, o nuo 2014 metų (kai bus pastatyti regioniniai kompostavimo įrenginiai) bus tvarkomos visos biodegraduojamos atliekos – surenkamos per atskirą biodegraduojamų atliekų surinkimo sistemą ir nuvežamos į kompostavimo įrenginius perdirbimui.

Žaliųjų atliekų tvarkymo paslaugas gali atlikti atliekų surinkimo operatorius (ASO) arba kita įmonė.

Žaliųjų atliekų sistema į ekonominį modelį neįeina (iki 2014 metų).

Antrinių žaliavų perdirbimo įmonės (AŽPĮ)

AŽPĮ funkcijos:

 • antrinių žaliavų pirkimas iš ASO;
 • perdirbamų didžiųjų atliekų ir/arba jų komponentų pirkimas iš ASO;
 • gamybinių atliekų pirkimas iš pramoninių teršėjų;
 • perdirbamų atiekų perdirbimas.

3. Pinigų srautai ekonominiame modelyje

Šioje dalyje aprašomi pinigų srautai tarp Sistemos dalyvių bei kitų organizacijų.

Atliekų surinkimo operatorius (ASO)

Įplaukos (skliausteliuose – kita šalis):
 • mokėjimai už komunalinių atliekų surinkimą pagal tarifą (MAATC);
 • mokėjimai už antrines žaliavas (AŽPĮ);
 • mokėjimai už specifines atliekas ir/arba jų komponentus (AŽPĮ).

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC)

Įplaukos (skliausteliuose – kita šalis):
 • mokestis už komunalinių atliekų surinkimą ir deponavimą sąvartyne pagal tarifą (namų ūkiai ir įmonės ir organizacijos);
 • balansavimo mokėjimai / kompensacijos už socialiai remtinus namų ūkius bei organizacijas (Marijampolės apskrities savivaldybės);
 • mokėjimai už gamybinių atliekų, kurių neįmanoma perdirbti arba panaudoti (atitinkančių priėmimo į komunalinių atliekų sąvartyną kriterijus) atvežimą į sąvartyną (įmonės).
Mokėjimai (skliausteliuose – kita šalis):
 • mokėjimai už komunalinių atliekų surinkimą pagal tarifą (ASO);
 • mokėjimai už komunalinių atliekų deponavimą pagal tarifą (RSO).

Regioninio sąvartyno operatorius (RSO)

Įplaukos (skliausteliuose – kita šalis):
 • mokestis už komunalinių atliekų deponavimą pagal tarifą (MAATC);
 • mokestis už gamybinių atliekų, kurių neįmanoma perdirbti arba panaudoti (atitinkančių priėmimo į sąvartyną kriterijus) priėmimą (MAATC).

Marijampolės regionas (Marijampolės, Šakių rajono, Kalvarijos, Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės)

Mokėjimai (skliausteliuose – kita šalis):
 • balansavimo mokėjimai / kompensacijos už socialiai remtinas šeimas (MAATC).

Nuo 2014 metų regioniniame sąvartyne pradės veikti kompostavimo įrenginiai (žr. 2 priedą). Tuomet biodegraduojančios atliekos bus vežamos į regioniniame sąvartyne esančius kompostavimo įrenginius. Su šiomis naujomis veiklos rūšimis susiję šie pinigų srautai.

Atliekų surinkimo operatorius (ASO)

Įplaukos (skliausteliuose – kita šalis):

 • mokėjimai už biodegraduojamų atliekų surinkimą;

Regioninio sąvartyno operatorius (RSO)

Įplaukos (skliausteliuose – kita šalis):

 • mokestis už biodegraduojamų atliekų perdirbimą kompostavimo įrenginiuose (MAATC);

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC)

Įplaukos (skliausteliuose – kita šalis):

 • mokestis už biodegraduojamų atliekų surinkimą (Atliekų gamintojai/turėtojai);
 • mokestis už biodegraduojamų atliekų perdirbimą kompostavimo įrenginiuose (Atliekų gamintojai/turėtojai).
Mokėjimai (skliausteliuose – kita šalis):
 • mokėjimai už biodegraduojamų atliekų surinkimą (ASO);
 • mokėjimai už biodegraduojamų atliekų perdirbimą kompostavimo įrenginiuose (RSO).

4. Kiti Sistemos elementai

Sistemos modelyje yra organizacijų, kurios su Sistemos dalyviais susiję ne tik atliekų srautais ar finansiniais santykiais.

MAATC akcininkės ir įkūrėjos yra Marijampolės regiono savivaldybės, todėl jos kontroliuos MAATC veiklą, kad ji atitiktų keliamus tikslus bei reikalavimus.

MAATC be pagrindinių Sistemos sukūrimo bei plėtros funkcijų taip pat turės sutvarkyti senosios atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą. Vienas svarbiausių darbų pažymėtų ir Modelyje – septynių senų sąvartynų uždarymas ir priežiūra po uždarymo.

Taip pat yra nemažai organizacijų veikiančių šalia sistemos. Jas galime suskirstyti į keletą grupių:

 • Atliekų tvarkymo organizacijos. pavyzdžiui, Žaliasis taškas. Šios organizacijos organizuoja ir/ar administruoja tam tikrų atliekų rūšių tvarkymo sistemas. Šių organizacijų veikimas pagrįstas gamintojo atsakomybės principu;
 • Nekomunalinių atliekų tvarkymo sistemos ar jų elementai, pavydžiui, pavojingų atliekų tvarkymo sąvartynas į kurį bus išvežamos pavojingos atliekos iš DASRA (pavojingų atliekų tvarkymo sistemos elementas);
 • Atliekų perdirbimo įmonės. Šios įmonėms pristatomos atliekos iš įvairių atliekų tvarkymo sistemų, bei gamybos įmonių;
 • Žaliųjų atliekų surinkimo operatoriai (operatorius). Kol regioniniame sąvartyne neįrengti kompostavimo įrenginiai, yra galimybė žaliųjų atliekų tvarkyma organizuoti šalia komunalinių atliekų tvarkymo sistemos.

Čia galite parsisiųsti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos modelį doc formatu.