SKELBIMAS. SKELBIAMA KANDIDATŲ Į UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKA

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

          Uždaroji akcinė bendrovė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 1514 79265, atranką inicijuoja Marijampolės savivaldybės administracija. Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.maatc.lt.

       Skelbiama šešių kandidatų atranka į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius, turinčių kompetencijas strateginio planavimo ir valdymo srityje, finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, atliekų tvarkymo ar komunalinių paslaugų teikimo srityje.

        Būsimas Bendrovės valdybos narių skaičius – 11, iš jų 6 nepriklausomi valdybos nariai, 5 valstybės tarnautojai, kuriuos skirs Marijampolės savivaldybės, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriai.

       Bendrovės valdyba skiriama 4 metams. Kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

    Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra UAB „Amber team“ A.Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius.

           Apie atranką informacija skelbiama viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ interneto svetainėje adresu: www.vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos.

         Atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą apskaičiuojamas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdomų bendrovių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. DV-1458 „Dėl Marijampolės savivaldybės valdomų bendrovių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties forma nustatyta Tvarkos aprašo 1 priedu. Su Tvarkos aprašu galima susipažinti: https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55978.

         Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Su Aprašu galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr.

         Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

 1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

1.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 1. Specialieji reikalavimai:

2.1.turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtis;

2.2.turėti kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityje patirtis;

2.3,.turėti kompetenciją atliekų tvarkymo ar komunalinių paslaugų teikimo. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atliekų tvarkymo ar komunalinių paslaugų teikimo srityje patirtis.

 1. Nepriklausomumo reikalavimai:

3.1. turi nebūti Bendrovės kolegialaus organo, Marijampolės savivaldybės, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Kalvarijos savivaldybės administracijų ar joms pavaldžių juridinių asmenų valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

3.2. turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš Bendrovės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.3. turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

3.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su Bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

3.6. turi nebūti Bendrovės kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

3.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant Bendrovę) Marijampolės savivaldybės, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Kalvarijos savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo priedas);
 2. kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.
 5. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams. Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams.

Dokumentų pateikimo vieta ir būdai:

 1. Pateikiant atrankos agentūrai UAB „Amber team“:

1.1. asmeniškai adresu: A.Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius, 4 aukštas, darbo laikas nuo 10:00 iki 16:00. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

1.2. paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) A.Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

1.3. elektroniniu paštu „Atranka į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro nepriklausomus valdybos narius”.

 1. Pateikiant Bendrovei:

2.1. asmeniškai adresu: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui, Vokiečių g. 10, LT-68137. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 –17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka pirmadieniais – penktadieniais 12.00 –12.45 val. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

2.2. paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui, Vokiečių g. 10, LT-68137 Marijampolė. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

2.3. elektroniniu paštu , nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“.

Dokumentų priėmimo terminas: kandidatai dokumentus teikia atrankos agentūrai UAB „Amber team“ ir Bendrovei 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo atrankos agentūros UAB „Amber team“ ir Bendrovės interneto svetainėse dienos, t. y. iki 2020 m. spalio 28 d.

Kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

UAB „Amber team“ kontaktinis asmuo: Toma Vevelstad, personalo projektų vadovė, mob. tel.: +370 656 96438, el. p.

Bendrovės kontaktiniai asmenys: Algirdas Bagušinskas, direktorius, tel. (8 655)  40 361, , Irma Petrauskienė, Veiklos administravimo skyriaus vadovė, tel. (8 685)  20 119, .

 

 

 

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ATLIEKŲ SURINKIMO VIETŲ

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

     Marijampolės savivaldybė, siekdama padėti gyventojams patogiau atsikratyti didžiosiomis ir stambiagabaritėmis atliekomis, visoje savivaldybės teritorijoje įsteigė daugiau kaip 60 vietų, į kurias gyventojai šias atliekas gali pristatyti ir palikti nustatytų atliekų surinkimo ir išvežimo  dienų išvakarėse.

     Tačiau reikalavimo atliekas palikti jų surinkimo dienos išvakarėse gyventojai ne visada paiso, todėl kai kurios savivaldybės nustatytos atliekų surinkimo vietos   tapo nedideliais sąvartynais, o stambiagabaritės atliekos ten vėl atsirasdavo vos išvežus  sukauptas.

      NUSPRĘSTA NUO BIRŽELIO  1 DIENOS PANAIKINTI ŠIAS ATLIEKŲ SURINKIMO VIETAS:

 1. Vasaros g. – Fabriko g. sankryžoje, Marijampolėje;
 2. Vilkaviškio g. 73, Marijampolėje;
 3. Vingio g. 2H, Kumelionyse, Marijampolės seniūnijoje.

     NUSPRĘSTA PERKELTI:

     Liudvinave  stambiagabaričių atliekų surinkimo vietą prie kapinių panaikinti ir perkelti į vietą Birutės gatvės gale. 

DĖL  ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELIŲ DARBO  SĄLYGŲ PAKEITIMO

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

     Nuo 2020 m. balandžio 21 d. visos UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA) ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (ŽAKA)  vėl dirba įprastu, joms nustatytu darbo grafiku, tačiau:

 1. klientai į aikštelės teritoriją įleidžiami po vieną, laukti eilėje reikia už vartų (rekomenduojama likti automobilyje);
 2. rekomenduojama iš anksto pasiskambinti tiesiai į aikštelę ir užsiregistruoti priėmimui tam, kad nereikėtų laukti eilėje;
 3. NEVYKDOMAS daiktų pakartotiniam naudojimui priėmimas ir išdavimas.

      Detalesnę informaciją apie klientų aptarnavimo sąlygas karantino laikotarpiu DGASA ir ŽAKA teikia aikštelių darbuotojai. Visi jų kontaktai skelbiami interneto puslapyje www.maatc.lt.

 

       Atliekų surinkimas, išvežimas ir tvarkymas vyksta ĮPRASTA TVARKA,

 

       Bendrovės administracija laikinai, karantino metu dirba nuotoliniu būdu. Regioninis atliekų sąvartynas atliekas priima įprasta tvarka. Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai veikia įprastu režimu.

 

                                     UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

 

SVARBI INFORMACIJA KLIENTAMS

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

Atsižvelgiant į tai, kad masinių renginių ir susibūrimų ribojimas yra priemonės, kurias, kaip tinkamas siekiant stabdyti COVID-19 ligos plitimą, rekomenduoja ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), nuo 2020 metų kovo 13 d. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras rekomenduoja klientams siekti išvengti tiesioginių kontaktų su buhalterijos, klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių atliekų priėmėjais ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių operatoriais. Todėl prašome laikinai atidėti nebūtinus vizitus į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro objektus, o iškilusias problemas spręsti nuotoliniu būdu. Kontaktus rasite UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje www.maatc.lt

Laikinai nutraukiamas naudotų daiktų išdavimas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

             Atsižvelgiant į  grėsmes dėl koronaviruso  išplitimo ir paskelbtą karantiną dėl gripo   nuo 2020 m. kovo 13 d., penktadienio, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse  (DGASA) laikinai nutraukiamas naudotų daiktų IŠDAVIMAS  pakartotiniam naudojimui. Siekiant sumažinti užkrato plitimo galimybes prašome norinčius pakartotiniam naudojimui pasiimti daiktų gyventojus nesilankyti DGASA.

            UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija

 

Apmokestinamas popieriaus ir kartono pakuočių priėmimas sutvarkyti

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

           Nuo 2019 m. balandžio 15 d. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, įvertinęs atliekų tvarkymo kainas rinkoje, pakeitė popieriaus ir kartono pakuočių  atliekų (kodas 15 01 01) priėmimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir Marijampolės regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną sąlygas. Nuo šiol juridiniams asmenims yra nustatyta šių atliekų priėmimo sutvarkyti kaina  30 eur/toną be PVM , 36,30 euro/ toną su PVM.  Iš fizinių asmenų šios atliekos ir toliau bus priimamos sutvarkyti nemokamai. 

Administracija

Kodėl langų stiklo negalima mesti į stiklo atliekų konteinerį

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

      Marijampolės apskrityje jau beveik visos individualių namų valdos yra aprūpintos rūšiavimo konteineriais. Vis dažniau sulaukiame klausimų, kodėl į šiuos stiklo pakuočių atliekoms skirtus konteinerius negalima mesti langų stiklo ir kodėl atliekų surinkėjai, pastebėję langų stiklo atliekas šiame konteineryje, jo turinio neišveža, gyventojus ragina šį stiklą atskirti.

        Už rūšiavimo konteinerių aptarnavimą gyventojai nemoka – šias paslaugas apmoka gamintojų ir importuotojų organizacijos. Šios organizacijos lėšas pakuotėms sutvarkyti sukaupia, kai mes perkame prekes – į kiekvieno gaminio kainą yra įskaičiuoti ir pakuotės  (taros butelio, stiklainio ir pan.) sutvarkymo kaštai. Langų stiklas ir stiklo paketai  yra statybinės atliekos, todėl gamintojų ir importuotojų organizacijos atliekų surinkėjams už šio stiklo surinkimą ir sutvarkymą nemoka. Sudužusias skirtingas stiklo rūšis sunku atskirti, o skiriasi ir pakuočių stiklo bei langų stiklo perdirbimo technologijos. 

    Į rūšiavimo konteinerius, skirtus stiklo atliekoms, GALIMA MESTI : 

 •                      stiklo butelius;
 •                      stiklainius;
 •                      šios stiklo taros duženas;
 •                      stiklo indus. 
 • Pastaba: stiklo tara turi būti švari, tačiau popierinių etikečių pašalinti nereikia.

 

      Į rūšiavimo konteinerius, skirtus stiklui, NEGALIMA MESTI:

 •                         porceliano duženų;
 •                         keramikos šukių;
 •                         veidrodžių;
 •                         elektros lempučių;
 •                         ampulių;
 •                         armuoto stiklo bei stiklo lakštų;
 •                         automobilių langų stiklų;
 •                         krištolo;
 •                         dažais ir tepalais užterštų stiklo pakuočių (pavojingos        atliekos) .  
 • Pastaba:  elektros lemputes galima mesti į prekybos centruose esančias specialias dėžes; kitasne pakuočių  stiklo atliekas reikia pristatyti į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, esančias visose savivaldybėse.       

                         

Vilkaviškiečių dėmesiui

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

Vilkaviškio didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėje (DGASA)  , esančioje Šiaurės g. 46, Vilkaviškyje, iš fizinių asmenų nemokamai nedideliais kiekiais priimamos tvarkyti nedidelių gabaritų žaliosios atliekos – nupjauta žolė, ravėjimo atliekos, sugrėbti lapai, krituoliai vaisiai ir pan. DGASA aikštelė dirba II-V nuo 9 iki 18 val.; VI- nuo 9 iki 15.30 val.

   Didesnius kiekius ir  didelių gabaritų žaliąsias atliekas – šakas, krūmus ir pan. – prašome pristatyti sutvarkymui į Vilkaviškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (ŽAKA) , esančią Pavembrių k., Vilkaviškio raj. Ji dirba II-V nuo 9 iki 18 val., VI- nuo 9 iki 15.30 val. Žaliosios atliekos ŽAKA iš fizinių asmenų priimamos nemokamai, juridiniams asmenims už jų sutvarkymą reikia sumokėti nustatytą mokestį.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

Atnaujintas mišrių komunalinių atliekų apdorojimas mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose

Paskelbta , Kategorijos Svarbu

       Nuo 2018 m. balandžio 3 d. vėl veikia Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) . Atliekų vežėjai mišrias komunalines atliekas nuo 2018 m. balandžio 3 d. turi  vežti į MBA ir perduoti jas rūšiavimui ir apdorojimui.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administracija