Bendrovės įstatai. Metiniai pranešimai. Finansinės ataskaitos

UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO  ĮSTATAI

      2018 m. veiklos metinis pranešimas.

— 2018 m. finansinės ataskaitos. Audito ataskaita. Audito išvada . Balansas . Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.. Pelno(nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita.Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.

2017 m. veiklos metinis pranešimas. 

2017 m. finansinės ataskaitos. Aiškinamasis raštas. 

–2017 m. finansinės ataskaitos.  Balansas

2017 m. finansinės atskaitos.  Nepriklausomo auditoriaus išvada

2017 m. finansinės ataskaitos.  Nuosavo kapitalo pokyčiai

2017 m. finansinės ataskaitos. Pelno- nuostolių ataskaita

2017 m. finansinės ataskaitos. Pinigų srautų  ataskaita

2016  m. veiklos metinis pranešimas.

2015 m. veiklos metinis pranešimas 

2014 m. veiklos metinis pranešimas

2013 m. veiklos metinis pranešimas