SKELBIMAS. SKELBIAMA KANDIDATŲ Į UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKA

Paskelbta , Kategorijos Naujienos, Svarbu

          Uždaroji akcinė bendrovė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 1514 79265, atranką inicijuoja Marijampolės savivaldybės administracija. Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.maatc.lt.

       Skelbiama šešių kandidatų atranka į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius, turinčių kompetencijas strateginio planavimo ir valdymo srityje, finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, atliekų tvarkymo ar komunalinių paslaugų teikimo srityje.

        Būsimas Bendrovės valdybos narių skaičius – 11, iš jų 6 nepriklausomi valdybos nariai, 5 valstybės tarnautojai, kuriuos skirs Marijampolės savivaldybės, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriai.

       Bendrovės valdyba skiriama 4 metams. Kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

    Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra UAB „Amber team“ A.Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius.

           Apie atranką informacija skelbiama viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ interneto svetainėje adresu: www.vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos.

         Atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą apskaičiuojamas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdomų bendrovių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. DV-1458 „Dėl Marijampolės savivaldybės valdomų bendrovių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties forma nustatyta Tvarkos aprašo 1 priedu. Su Tvarkos aprašu galima susipažinti: https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55978.

         Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Su Aprašu galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr.

         Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

  1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

1.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

  1. Specialieji reikalavimai:

2.1.turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtis;

2.2.turėti kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityje patirtis;

2.3,.turėti kompetenciją atliekų tvarkymo ar komunalinių paslaugų teikimo. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atliekų tvarkymo ar komunalinių paslaugų teikimo srityje patirtis.

  1. Nepriklausomumo reikalavimai:

3.1. turi nebūti Bendrovės kolegialaus organo, Marijampolės savivaldybės, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Kalvarijos savivaldybės administracijų ar joms pavaldžių juridinių asmenų valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

3.2. turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš Bendrovės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.3. turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

3.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su Bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

3.6. turi nebūti Bendrovės kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

3.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant Bendrovę) Marijampolės savivaldybės, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Kalvarijos savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

  1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo priedas);
  2. kandidato gyvenimo aprašymas;
  3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
  4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.
  5. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams. Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams.

Dokumentų pateikimo vieta ir būdai:

  1. Pateikiant atrankos agentūrai UAB „Amber team“:

1.1. asmeniškai adresu: A.Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius, 4 aukštas, darbo laikas nuo 10:00 iki 16:00. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

1.2. paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) A.Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

1.3. elektroniniu paštu „Atranka į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro nepriklausomus valdybos narius”.

  1. Pateikiant Bendrovei:

2.1. asmeniškai adresu: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui, Vokiečių g. 10, LT-68137. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 –17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka pirmadieniais – penktadieniais 12.00 –12.45 val. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

2.2. paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui, Vokiečių g. 10, LT-68137 Marijampolė. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

2.3. elektroniniu paštu , nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“.

Dokumentų priėmimo terminas: kandidatai dokumentus teikia atrankos agentūrai UAB „Amber team“ ir Bendrovei 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo atrankos agentūros UAB „Amber team“ ir Bendrovės interneto svetainėse dienos, t. y. iki 2020 m. spalio 28 d.

Kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

UAB „Amber team“ kontaktinis asmuo: Toma Vevelstad, personalo projektų vadovė, mob. tel.: +370 656 96438, el. p.

Bendrovės kontaktiniai asmenys: Algirdas Bagušinskas, direktorius, tel. (8 655)  40 361, , Irma Petrauskienė, Veiklos administravimo skyriaus vadovė, tel. (8 685)  20 119, .