Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA)

ATLIEKŲ  PRIĖMIMO TVARKA

Aikštelėse priimamos atliekos : baldai, visa buitinė technika, antrinės žaliavos, mišrios statybinės ir griovimo atliekos, naudotos automobilių padangos, mediena, mišrios komunalinės atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos – akumuliatoriai, baterijos, dienos šviesos lempos, dažai, klijai, dervos, šarmai, rūgštys, tirpikliai, vaistai, atliekos turinčios asbesto (šiferis, šiltinimo medžiagos).

Bendrosios atliekų priėmimo taisyklės didelių gabaritų atliekų surinkimo (DGASA) aikštelėse

 • Atliekos į atliekų priėmimo aikšteles priduodamos DGASA atliekų priėmėjui tik darbo metu. DGASA atliekų priėmėjas nurodo, į kurias talpas iškrauti atliekas, ir padeda jas iškrauti.
 • Atliekų priėmėjas, priimdamas atliekas į DGASA, stebi, ar atliekos atitinka reikalavimus surenkamoms atliekoms, kontroliuoja jų būvį.
 • Atliekos atvežamos specialiu arba kitokiu transportu, garantuojančiu saugų jų pervežimą.
 • Priimamų atliekų apskaita atliekama pagal faktinius svėrimo duomenis (tonomis) arba išmatuojant atvežtą tūrį (m³) perskaičiuojant į svorį tonomis.
 • Nepavojingos atliekos apžiūrimos, sveriamos arba pamatuojamos.
 • Kiekviena atliekų siunta registruojama pagal jų kilmę, tipą ir svorį.
 • Įvažiavimai į Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles uždaromi vartais. Konteineriai, kur saugomos pavojingos atliekos, užrakinami.

Pavojingų atliekų priėmimas didelių gabaritų atliekų surinkimo (DGASA) aikštelėse

 • Skystos, birios pavojingos atliekos priimamos tik supakuotos sandariai užsidarančiose, nedūžtančiose 0,5-20 l talpose.
 • Šiferis turi būti supakuotas polietileninėje plėvelėje arba sudėtas į sandarias talpas.
 • Priimant pavojingas atliekas vizualiai įvertinama atliekų pakuotės būklė, atliekų konsistencija, atliekose esančios priemaišos bei jų kiekis.
 • Kiekviena dienos šviesos lempa turi būti įvyniota į popierių. Lempos turi būti supakuotos į kartonines dėžes arba surištos. Ant pakuotės užrašytas vienetų skaičius.
 • Atliekos priimamos tik pasvertos. Kontrolinis svėrimas vykdomas sveriant svarstyklėmis, esančiomis DGASA.
 • Priėmimo metu atliekų pakuotė neatidarinėjama.

Atliekų priėmimas iš gyventojų

Nemokamai iš gyventojų į didžiųjų ir specifinių atliekų aikštelę priimamų atliekų sąrašas:

Pavadinimas

Kodas

Popieriaus ir kartono pakuočių atliekos

15 01 01

Plastikinės pakuotės atliekos

15 01 02

Metalinės pakuotės

15 01 04

Stiklo pakuotės

15 01 07

Naudotos padangos kai priduodama nedaugiau kaip 5vnt. per metus

16 01 03

Švino akumuliatoriai

16 06 01*

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos

17 09 04

Popierius ir kartonas

20 01 01

Stiklas

20 01 02

Tirpikliai

20 01 13*

Rūgštys

20 01 14*

Šarmai

20 01 15*

Fotografijos cheminės medžiagos

20 01 17

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra givsidabrio

20 01 21*

Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 23*

Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 27*

Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 29*

Citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

20 01 31*

Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos

20 01 33*

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23,
kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[1]

20 01 35*

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21; 20 01 23; 20 01 35

20 01 36

Mediena, nenurodyta 20 01 37

20 01 38

Plastikai

20 01 39

Metalai

20 01 40

Mišrios komunalinės atliekos

20 03 01

Didžiosios atliekos

20 03 07

Atliekų , kurios iš gyventojų priimamos tik sudarius sutartį su UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru  arba užpildžius prašymą, sąrašas :

Gyvsidabris (termometrai)

06 04 04*

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 08*

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis medžiagomis

15 02 02*

Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos iki 5 %

15 01 10*

Tepalų filtrai

16 01 07*

Naudotos padangos, priduodant virš 5vnt. per metus ir padangos didesnės nei 118 cm. diametro ir 39 cm. pločio.

16 01 03

Plastikai (automobilių plastikinės detalės)

16 01 19

Stiklas (automobilių stiklai)

16 01 20

Atliekos turinčios asbesto (šiferis)

17 06 05*

 • Už šių atliekų sutvarkymą atsiskaitoma  nustatytais tarifais.
 • Atliekas atvežęs privatus asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą įrodantį jo faktinę gyvenamąją vietą.
 • Nepateikus minėtų dokumentų atliekos grąžinamos siuntėjui. 

Atliekų priėmimas iš juridinių asmenų

 • Didžiosios, specifinės ir pavojingos atliekos iš juridinių asmenų priimamos tik sudarius sutartį su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru (MAATC), arba užpildžius nustatytos formos prašymą ;
 • Už šių atliekų sutvarkymą atsiskaitoma MAATC nustatytais tarifais.

Priimamų atliekų sąrašas:

Pavadinimas

Kodas

Gyvsidabris (termometrai)

06 04 04*

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 08*

Popieriaus ir kartono pakuočių atliekos

15 01 01

Ūkininkų plėvelė (plastikinės pakuotės atliekos)

15 01 02

Kanistrai iš ūkininkų (plastikinės pakuotės atliekos) turi būti tris kartus išplauti vandeniu, be skysčių likučių

15 01 02

Metalinės pakuotės

15 01 04

Stiklo pakuotės

15 01 07

Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos iki 5 %

15 01 10*

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis medžiagomis

15 02 02*

Naudotos padangos

16 01 03

Tepalų filtrai

16 01 07*

Plastikai (plastikinės automobilių detalės)

16 01 19

Stiklas (automobiliniai stiklai)

16 01 20

Švino akumuliatoriai

16 06 01*

Atliekos turintčios asbesto (Šiferis)

17 06 05*

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos

17 09 04

Popierius ir kartonas

20 01 01

Stiklas

20 01 02

Tirpikliai

20 01 13*

Rūgštys

20 01 14*

Šarmai

20 01 15*

Fotografijos cheminės medžiagos

20 01 17

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra givsidabrio

20 01 21*

Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 23*

Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 27*

Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 29*

Citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

20 01 31*

Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos

20 01 33*

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23,
kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[1]

20 01 35*

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21; 20 01 23; 20 01 35

20 01 36

Mediena, nenurodyta 20 01 37

20 01 38

Plastikai

20 01 39

Metalai

20 01 40

Didžiosios atliekos

20 03 07

Nepavojingų atliekų priėmimas

             Atliekas atvežęs juridinio asmens atstovas privalo pateikti užpildytą prašymą arba sutartį su MAATC dėl atliekų priėmimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę bei užpildytą atliekų priėmimo deklaraciją.

Pavojingų atliekų priėmimas

              Atliekas atvežęs juridinio asmens atstovas privalo pateikti:  

 • užpildytą prašymą arba sutartį  su MAATC dėl atliekų priėmimo į didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelę,
 • pavojingų atliekų lydraštį  atliekų priėmimo į  didelių gabaritų atliekų surinkimo  aikštelę;
 • deklaraciją ,
 • krovinio važtaraštį,
 • duomenų saugos lapą, o jei tokio nėra – informaciją apie atliktus tyrimus su laboratorinių tyrimų išvadomis.

Atliekos turi būti paženklintos kaip nustatyta Lietuvos Respublikos  Atliekų tvarkymo taisyklėse. Pavojingos atliekos gali būti grąžinamos siuntėjui:  jei atliekų savybės neatitinka krovinio važtaraštyje, pavojingų atliekų lydraštyje nurodytos informacijos; – atliekų savybės ir (ar) pakuotė neatitinka šioje Atliekų priėmimo tvarkoje nustatytų reikalavimų;  pavojingų atliekų kiekis viršija didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Reglamente nustatytus kiekius ir todėl atliekos negali būti saugiai sutvarkytos įmonės turimais pajėgumais;  pateikiamas neteisingai užpildytas ar iš viso nepateikiamas pavojingų atliekų lydraštis, krovinio važtaraštis, duomenų saugos lapas, deklaracija, laboratorinių tyrimų išvados ar kita informacija.

Nevykdžius reikalavimų, atliekos grąžinamos siuntėjui.