Informacija, skelbiama patvirtinus Marijampolės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Plano rengimo organizatorius UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, 68137 Marijampolė, interneto svetainės adresas https://www.maatc.lt/, tel. 8 800 22002, el. p. , informuoja, kad Marijampolės regiono plėtros taryba 2023 m. rugpjūčio 17 d. patvirtino Marijampolės regiono  atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą (toliau – Planas). Su patvirtintu Planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis galima susipažinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras interneto svetainėje https://www.maatc.lt/dokumentai/atlieku-tvarkymo-planai/.   

Plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos (monitoringo) priemonės numatytos Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos 12 skyriuje „Numatytų taikyti stebėsenos priemonių aprašymas“. Atskirų atliekų tvarkymo įrenginių pasekmės aplinkai bus vertinamos vykdant ūkio subjektų aplinkos monitoringą, kuris vykdomas pagal aplinkos monitoringo programas siekiant nustatyti ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų kiekį ir ūkinės veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jų sukeliamos taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. Įgyvendinant Plano priemonę „Sąvartynų ir šalinamų atliekų monitoringo vykdymas“, aplinkos monitoringas bus vykdomas vadovaujantis aplinkos monitoringo programa, taip pat bus vertinamas uždarytų sąvartynų poveikis aplinkai. Savivaldybėse pasekmių stebėsena bus vykdoma gyvendinant savivaldybių tarybų patvirtintas aplinkos monitoringo programas.

Plane aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami antrojoje jo dalyje „Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija“ numatant tikslus, uždavinius ir priemones, kurios mažins aplinkos taršą, klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimus, susidarančių atliekų kiekį ir skatins gamtos išteklių tausojimą. Priimant sprendimą dėl Plano, buvo atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) metu pateiktą informaciją, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymų negauta.

Plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas buvo atliekamas lygiagrečiai su Plano rengimu, todėl strateginių Plano tikslų koregavimas aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektais vyko ir informacija apie vertinimo metu nustatomas galimas Plano priemonių įgyvendinimo pasekmes aplinkai Plano rengėjams buvo pateikiama nuolat viso Plano rengimo proceso metu.

Plane, atsižvelgiant į atliekų tvarkymo proceso metu kylančius iššūkius, numatytos geriausios, efektyviausios priemonės išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai arba jį maksimaliai sumažinti ir spręsti susijusias aplinkos problemas. Gyventojų informavimas, edukavimas atliekų mažinimo ir prevencijos temomis, rūšiavimo skatinimas ir galimybių rūšiuoti atliekas didinimas, esamos infrastruktūros veiklos palaikymas ir naujų priemonių diegimas, teisinės bazės tobulinimas padės sukontroliuoti galimas neigiamas pasekmes aplinkai.

Plano SPAV apimties nustatymo dokumentui, Plano projektui ir SPAV ataskaitai vertinimo subjektai pritarė be pastabų. Visuomenės pasiūlymų dėl Plano projekto ir SPAV ataskaitos negauta.

Motyvas, lėmęs priimtosios Plano alternatyvos pasirinkimą – Plano sprendinių įgyvendinimo alternatyva yra pranašesnė už „nulinę“ (Plano sprendinių neįgyvendinimo) alternatyvą, kadangi tik ši alternatyva užtikrins Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano uždavinių įgyvendinimą: Marijampolės apskrities mišrių komunalinių atliekų sraute susidarys mažiau antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų, maisto (virtuvės) ir žaliųjų atliekų, asbesto ir kitų atliekų, 2027 m. komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis neviršys 100 proc. Europos Sąjungoje vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių komunalinių atliekų kiekio, sąvartyne bus šalinama ne daugiau kaip 8 proc. susidariusių komunalinių atliekų, o paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis sieks 57 proc.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija