Naujienos

DĖL NAUJOVIŲ PRIIMANT TVARKYTI ATLIEKAS

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

2016 metų balandžio 11 d.

Nuo 2016 m. balandžio mėn. 11 d. pasikeitė mišrių komunalinių atliekų priėmimo tvarka į atliekų tvarkymo įrenginius. Nuo 2016 m. balandžio mėn. 11 d. visos atliekų turėtojų Marijampolės regione atvežtos mišrios komunalinės atliekos bus priimamos tik į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius.

Mišrių komunalinių atliekų priėmimo į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius (toliau – MBA įrenginiai) tvarka:

  1. Atliekų turėtojas, turintis teisę mišrias komunalines atliekas atvežti į MBA įrenginius, atvyksta į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.
  2. Pateikia Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatoriui tinkamai užpildytą atliekų deklaraciją.
  3. Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatorius atlieka kontrolinį svėrimą ir nukreipia transporto priemones į MBA įrenginius.
  4. MBA įrenginių operatorius atlieka įvažiuojančių transporto priemonių svėrimą ir apžiūrą. Registruoja atliekų kiekį, rūšį, atvežusios transporto priemonės valstybinės registracijos numerį, vairuotojo vardą, pavardę kompiuterinėje programoje. Atlikus įvažiuojančių transporto priemonių svėrimą, transporto priemonės nukreipiamos į MBA įrenginių atliekų priėmimo zoną, kurioje mišrios komunalinės atliekos išverčiamos. Transporto priemonėms grįžus į svėrimo įrenginius, MBA įrenginių operatorius atlieka išvažiuojančių transporto priemonių svėrimą, užpildo deklaraciją/atliekų priėmimo pažymą ir transporto priemonę nukreipia į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.
  5. Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatorius atlieka kontrolinį išvažiuojančių transporto priemonių svėrimą.

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

MARIJAMPOLĖS REGIONO GYVENTOJAI RŪŠIUOJA

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Šį rudenį projekto „Mes rūšiuojam“ teikiamos galimybės smarkiai išsiplėtė – vaikams ir jaunimui organizuojami patrauklių formų konkursai, stiprios bendruomenės ar aktyvūs gyventojai įgijo galimybę elektronikos ir buitinės technikos atliekas rūšiuoti ir už tai gauti prizų neprisirišant prie juridinių asmenų, o tiesiog registruojantis projekto Ambasadoriais.

Valstybės įvestas naujas mokestis turi skatinti dar kruopščiau rūšiuoti atliekas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos „ Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymas“ Nr. XII-1328 (toliau – Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) ir 2015 m. gruodžio 23 d. priimtas šio įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII- 2244.

Įsigaliojusiame „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitime“ nustatytas naujas 3 eurų mokestis į valstybės biudžetą už toną faktiškai sąvartyne pašalintų nepavojingųjų atliekų, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas. Šio mokesčio lėšos bus naudojamos Atliekų tvarkymo įstatyme numatytiems Atliekų tvarkymo programos tikslams įgyvendinti.

Atliekų šalinimas sąvartynuose yra pigiausias, tačiau laikomas mažiausiai pageidautinu atliekų tvarkymo būdu, nes: prarandami gamtiniai ištekliai; pūvant organinėms medžiagoms sąvartynuose susidaro metano dujos, kurios skatina klimato pokyčius; sąvartynų teritorijos užima didelius žemės plotus; yra rizika, kad filtratas gali užteršti paviršinius ir gruntinius vandenis.

Todėl tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai visokeriopai skatina atliekų prevenciją, rūšiavimą, pakartotinį naudojimą, perdirbimą, ir tik nedidelė dalis atliekų turėtų būti šalinama sąvartynuose.

Kad atliekų turėtojai – gyventojai ir įmonės bei organizacijos – deramai rūšiuotų atliekas ir siektų, kad jų į sąvartynus patektų vis mažiau, Lietuvos Respublikos Seimas įstatymais įteisino naują mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis.

„Jeigu atliekos bus kruopščiai rūšiuojamos, jos į sąvartyną nepateks arba į jį bus šalinama tik nedidelė dalis susidarančių atliekų, – sako UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Kuo mažiau atliekų keliaus į sąvartyną, tuo mažiau mokėsime mokesčių už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis“.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainis, nustatytas ir patvirtintas Marijampolės apskrities atliekų turėtojams už faktiškai sutvarkytą atliekų kiekį , buvo 78,56 euro be PVM už toną. Šį įkainį padidinus 3 eurais iki 81,56 euro, mokesčiai atliekų turėtojams turėtų padidėti 3,82 procento.

Liucija Burbienė,
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
prevencinės veiklos organizatorė

Nustatomos naujos komunalinių atliekų šalinimo Marijampolės regioniniame sąvartyne kainos

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XII-1328 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais“ ir „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymo Nr. XII-1328 9 straipsnio pakeitimo įstatymas“. Šiuose įstatymuose įtvirtinama nuostata, kad nuo 2016 metų sausio 1 d. į valstybės biudžetą privalo būti mokamas naujas mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis ir  ateityje kasmet jis bus didinamas. Šį mokestį privalės sumokėti sąvartyno operatorius, kasmet jis bus indeksuojamas valstybės nustatyta tvarka.

Vadovaudamasis minėtais įstatymo dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimais ir atsižvelgdamas į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro eksploatuojamo regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno veiklos sąnaudas, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nuo 2016 m. sausio 1 dienos nustatė naujas komunalinių atliekų priėmimo į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną kainas. Įvertinant įvedamą mokestį už aplinkos teršimą, beveik visų komunalinių atliekų priėmimas į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną nuo sausio 1 d. pabrangsta. Kadangi sąvartyno operatoriai nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami tik už pašalintas fosfogipso atliekas, šios grupės atliekų šalinimas Marijampolės regioniniame sąvartyne nebrangsta.